کتابخانه

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

مقدمه :

در اجراي وظايف كتابخانه موسسه و به منظور ايجاد و اجراي ضوابطي براي استفاده بهينه از منابع و اسناد و مدارك اين كتابخانه توسط استفاده كنندگان ، آيين نامه زير تهيه و از تاريخ تصويب آن توسط واحد كتابخانه به مورد اجرا گذاشته خواهد شد .

ماده 1 - هدف :

1-1-  حمايت و پشتيباني از فعاليتهاي آموزشي ، پژوهشي و فرهنگی و فوق برنامه

2-1-  بازيابي كليه منابع موجود در كتابخانه در كمترين زمان

تعاريف :

موسسه : منظور از موسسه ، موسسه آموزش عالي گلستان است .

منابع اطلاعاتي :منظور از منابع اطلاعاتي هر گونه مواد موجود در كتابخانه  اعم از چاپي و غير چاپي كه جنبه اطلاع رساني داشته باشد

ماده 2 – خط مشي انتخاب و تهيه منابع

1 2 وظايف كتابخانه مركزي در زمينه انتخاب و تهيه منابع به شرح زير است :

  الف – انتخاب و خريد منابع و نرم افزارهاي مرجع عمومي ( تمامي رشته ها )

     ب – انتخاب و خريد منابع و نرم افزارهاي مورد نياز براي درس هاي پايه، تخصصي و عمومي (تمامي رشته هاي داير در موسسه )

     ج – انتخاب و خريد منابع و نرم افزارهاي مورد نياز براي پيشبرد تحقيق و مطالعه هاي جانبي ( تمامي رشته هاي داير در موسسه)

     د – تهيه اسناد و مدارك و گزارش هاي موسسات دولتي و غيردولتي در زمينه هاي مورد نياز موسسه  

     ه – انتخاب و خريد منابع و نرم افزارهاي كتابداري كه ابزار دست كتابداران در امور فني كتابداري مي باشد .

     و – انتخاب و خريد برخي كتب مذهبي ، تربيتي ، شاهكارهاي ادبي و اطلاعات عمومي

     ز – خريد كتاب هاي سال در موضوعات مختلف

    ح – كتابخانه منابع اهدايي را در راستاي خط مشي انتخاب و تهيه منابع دريافت مي دارد .

2-2- انتخاب كنندگان

اعضاي هيات علمي ، محققان ،‌كليه همكاران و دانشجويان مي توانند منابع مورد نياز خود را بر اساس خط مشي مجموعه سازي اين كتابخانه ، انتخاب و به كتابخانه جهت بررسي و تهيه پيشنهاد نمايند .منابعي كه به دو شكل چاپي و الكترونيكي در دسترس باشند ترجيحا شكل الكترونيكي آن ها تهيه شده و هرچند سال يك بار شكل چاپي آن ها در صورت وجود اعتبار خريداري مي گردد .

3 – 2 مراحل سفارش منابع

انتخاب كنندگان مي توانند منابع مورد نياز خود را به گروه هاي تخصصي ارايه نمايند پس از تاييد در شورا ، عناوين انتخابي به كتابخانه پيشنهاد شده و در صورت تامين منابع مالي لازم حداكثر ظرف 3 ماه در مورد منابع فارسي و 6 ماه در مورد منابع لاتين كتابخانه نسبت به ابتياع عناوين انتخابي اقدام خواهد شد .

ماده3  - خط مشي گردش مواد

1- 3  استفاده كنندگان

گروه اول – اعضاي هيات علمي موسسه  

گروه دوم – دانشجويان موسسه در كليه مقاطع

گروه سوم -  كاركنان موسسه

گروه چهارم – مراجعان متفرقه خارج از موسسه شامل اساتيد، متخصصان و محققان دانشگاهها و مراكز دولتي و غيردولتي در قالب تفاهم نامه يا قبول تعهد و ارايه ضمانت لازم .

عضويت استادان پاره وقت ، حق التدريس ، مدعو ، دانشجويان مهمان و كاركناني كه به صورتهاي ديگر با موسسه همكاري دارند با معرفي نامه معاونت آموزشي موسسه پذيرفته مي شود و مدت عضويت آنها تا پايان يك نيمسال تحصيلي مي باشد .

2 – 3 مدارك لازم جهت عضويت :

موسسه مي تواند با دريافت مبلغ ----- ريال به عنوان حق عضويت ( شماره حساب    -----          به نام  -------- ) متقاضيان را به عضويت كتابخانه درآورد .                 

 تكميل فرم درخواست عضويت

گروه اول – ارائه كارت شناسايي يا معرفي نامه از معاونت آموزشي موسسه

گروه دوم – ارايه كارت دانشجويي معتبر و يا فرم مخصوص ثبت نام از سوي آموزش

از نيمسال اول 93 - 92 تمامي دانشجويان جديد الورود به هنگام ثبت نام و دريافت شماره دانشجويي عضو كتابخانه نيز محسوب مي گردند .

گروه سوم : ارائه كارت شناسايي معتبر يا معرفي نامه از واحد مربوطه

3 – 3 – اعتبار عضويت

گروه اول–  براي اعضاي هيات علمي شاغل تا زمان اشتغال به خدمت رسمي در موسسه  (عضويت مجدد پس از بازنشستگي بلامانع است)

گروه دوم – تا پايان تحصيل

گروه سوم – براي كاركنان موسسه تا پايان خدمت در موسسه

4 –3- شرايط امانت كتاب

گروه اول – اعضاي هيات علمي تا 8 عنوان كتاب و حداكثر به مدت 1 ماه

گروه دوم – دانشجويان مقاطع كارداني تا 3 عنوان – كارشناسي تا 5 عنوان حداكثر به مدت 15 روز و دانشجويان تحصيلات تكميلي تا 7 عنوان حداكثر به مدت 20 روز

گروه سوم – تا 3 عنوان حداكثر 15 روز

گروه چهارم – تا 2 عنوان حداكثر تا 7 روز با سپردن ضمانت لازم

1 -4-3  مدت امانت كتابهاي پرمراجعه بنا به تشخيص مسئول بخش امانت و طبق خط مشي جاري كتابخانه ممكن است تقليل يابد .

2 -4 -3   كتابهاي پرمراجعه فقط به مدت 24 ساعت به نام مراجعه كننده رزرو مي شود و پس از انقضاي مدت در اختيار متقاضي بعدي قرار خواهد گرفت .

3 4 3   تمديد امانت كتاب ، در صورتي كه متقاضي ديگري نداشته باشد ،‌ با مراجعه به شخص امانت گيرنده و ارايه كتاب ، طبق مقررات بلامانع است .

 

5 – 3 –  تاخير در تحويل منابع امانت گرفته شده

در صورتي كه منابع به امانت گرفته شده در موعد مقرر به كتابخانه برگشت نشود به ترتيب زير عمل خواهد شد :

الف – تاخير در تحويل كتاب تا مدت 7 روز براي هر عنوان ، روزانه  300 ريال جريمه نقدي

ب – تاخير در تحويل كتاب بين 7 تا 15 روز براي هر عنوان روزانه 400 ريال جريمه نقدي

ج – تاخير در تحويل كتاب بيش از 15 روز روزانه 500 ريال جريمه نقدي براي هر عنوان كتاب

1 5 3 جريمه كتابهايي كه به مدت يك هفته و يك شبانه روز به امانت داده مي شوند به ترتيب دو برابر و پنج برابر جريمه كتابهايي است كه به طور عادي به امانت داده مي شود .

مبالغ مربوط به جريمه بايد به شماره حساب ............... .بانك --------  به نام ...............واريز گردد .

6 – 3 مفقود يا ناقص شدن كتابها

1 6 3  فردي كه كتاب امانت را گم كند علاوه بر پرداخت جريمه تاخير در تحويل كتاب (بر اساس بند قبل) موظف است حداكثر دو ماه پس از انقضاي موعد تحويل اصل كتاب را تهيه و تحويل كتابخانه دهد.چنانچه نسخه اصلي با دلايلي مقدور نباشد شخص امانت گيرنده موظف است با مشورت و توافق معاونت پژوهشي موسسه يا مسئول كتابخانه نسبت به جايگزين نمودن كتاب اقدام نمايد.

2 6 3   چنانچه خسارتي به كتاب هاي كتابخانه اعم از تحشيه كتب ،‌كندن برخي صفحات و غيره وارد گردد امانت گيرنده موظف است نسخه بي عيبي از همان كتاب تهيه و به كتابخانه تحويل نمايد در صورت عدم امكان تهيه كتاب لازم است هزينه هاي متعلقه را پرداخت نمايد .

3 6 3  تا اتمام اقدامات ياد شده ، خدمات امانت به امانت گيرنده ارائه نمي شود .

4 6 3  جبران خسارت از طريق تهيه نسخه تكثير شده كتاب قابل قبول نمي باشد .

7-3  منابعي كه جهت استفاده در بيرون از كتابخانه  امانت داده نمي شوند :

الف – كتابهاي مرجع مانند فرهنگ ها ، دايره المعارف ها و غيره

ب  - كتابهاي گرانبها و نفيس ، آثارخطي ،  چاپ هاي قيمتي و ناياب و موارد مشابه

ج – نشريه هاي ادواري و غيرادواري ، پايان نامه ها ،گزارش نهايي طرح هاي پژوهشي ، اسناد و منابع مشابه

8 – 3     نسخه برداري از منابع و مواد كتابخانه :

1 8  3  نسخه برداري از پايان نامه ها مجاز نمي باشد هر گونه سوء استفاده از پايان نامه ها پيگرد قانوني دارد .

2 8 3 نسخه برداري از منابع موجود در بخش مرجع ( غير از پايان نامه ها) در صورت هماهنگي با مسئول كتابخانه مجاز مي باشد .

3 8 - 3 تهيه عكس از منابع چاپي موجود در كتابخانه( به استثنای پايان نامه ها ) در فضاي سالن مطالعه مجاز مي باشد .

9-3       تصفيه حساب    

گروه اول – اعضاي هيات علمي كه منتقل ، بازنشسته، بازخريد و يا به ماموريت بيش از نه ماه اعزام مي شوند و يا به هر دليل به خدمت آن ها خاتمه داده مي شود ، بايد با كتابخانه تصفيه حساب نمايند .

گروه دوم – دانشجويان در پايان هر مقطع تحصيلي و نيز هنگام تغيير وضعيت تحصيلي نظير انتقال ، انصراف و يا نظاير آن بايد با كتابخانه تصفيه حساب نمايند .

گروه سوم – كاركنان نيز در هنگام پايان خدمت خود بايد با كتابخانه تصفيه حساب نمايند .

ماده 4 – خط مشي وجين منابع

1 4 به طور كلي وجين عبارت است از حذف برخي از منابع كتابخانه كه به دو روش زير مي تواند صورت گيرد

الف – جدا نمودن منابع كم استفاده و انتقال آن ها به انبار قابل دسترسي

ب – جدا نمودن كتابهاي بدون استفاده و فروش اهدا و يا انتقال آنها با كتابخانه هاي ديگر

2-4- منابعي كه مي توانند وجين شوند عبارتند از :

الف – منابعي كه صدمات وارده با آن ها قابل ترميم نباشد

ب – منابعي كه هماهنگ با برنامه هاي آموزشي و اهداف موسسه نباشد

ج – منابعي كه بسيار قديمي و از نظر محتوا منسوخ باشند

د – منابعي كه ويرايش جديد آنها تهيه شده باشند

ه – منابعي كه نسخ مكرر ولي بدون استفاده باشند

3-4- مراحل انجام وجين

الف - گروهي از كتابداراني كه با نيازهاي مراجعان سر و كار دارند مرحله اول وجين را انجام داده و منابعي كه داراي يكي يا چند مورد از ويژگي هاي ياد شده هستند را به عنوان منابع منتخب پيشنهاد مي نمايند .

ب – كميته تامين منابع علمي يا شوراي كتابخانه مرجع اصلي جهت اخذ تصميم نهايي در خصوص وجين منابع خواهد بود .

ج – پس از تصويب كميته فوق منابع انتخاب شده سياهه برداري و از اموال خارج شوند .

ماده 5 – ساعات كار كتابخانه

ساعات كار كتابخانه مركزي تابع ساعت كار موسسه مي باشد ساعات كار ممكن است در صورت نياز با صلاحديد معاونت پژوهشي موسسه افزايش يابد .

ماده 6 – رعايت مقررات داخلي كتابخانه براي كليه مراجعين الزامي است .

  اين آئين نامه شامل 6 ماده در جلسه مورخ     /     /     شوراي پژوهشي موسسه تدوين و متعاقبا در جلسه مورخ     /     /           به تصويب هيات رئيسه موسسه رسيد و از زمان تصويب قابل اجرا مي باشد .

با استفاده از کتابخانه دیجیتال موسسه آموزش عالی گلستان کاربران گرامی می‌توانند منبع مورد نظر خود (اعم از کتب چاپی، کتب الکترونیکی، مجلات فارسی و لاتین، لوح فشرده، پایان‌نامه‌ها و...) را از طریق اینترنت جستجو و از موجودیت آن در کتابخانه موسسه آگاهی یابند. نرم‌افزار مورد نظر با محیط گرافیکی جذاب و کاربری ساده، دارای دو نوع جستجوی ساده و پیشرفته می‌باشد.

ورود به سایت کتابخانه تحت وب موسسه آموزش عالی گلستان

اوقات شرعي


2839535
امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
217
1878
5013
12756
31805
55577
2839535

Forecast Today
144


IP شما:3.80.85.76

اخبار سازمان سنجش


کارت شرکت در صدو سي و سومين دوره آزمون زبان انگليسي پيشرفته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از نفرات برگزيده بيست و سومين المپياد علمي ـ دانشجويي کشور تجليل شد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درخصوص اعلام زمان مشاهده و ويرايش اطلاعات ثبت‌نامي داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون‌ كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1398 و بيست و چهارمين دوره المپياد علمي- دانشجويي كشور و همچنين ايجاد امكان براي ثبت‌نام آن دسته از داوطلباني كه در موعد مقرر موفق به ثبت‌نام نشده‌اند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره تمديد مهلت ثبت نام در چهارمين آزمون سنجش استاندارد مهارت‌هاي زبان فارسي (سامفا) سال 1397
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اطلاعيه سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره تاريخ‌ و نحوه‌ پرينت كارت‌ صد و سي و سومين دوره آزمون زبان انگليسي پيشرفته (Tolimo:E-A2018)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اطلاعيه معاونت منابع انساني قوه قضائیه درباره تاريخ پرينت كارت و زمان‌ برگزاري آزمون مرحله دوم (آزمون تشريحي) جذب عمومي تصدي منصب قضاء قوه قضائيه- سال 1397
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فهرست بخشي از كتب منابع آزمون سراسري 1398 گروه آزمايشي هنر(نظام 3-3-3-3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فهرست بخشي از كتب منابع آزمون سراسري 1398 گروه آزمايشي هنر(نظام قدیم)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نظر سنجي از داوطلبان استثنايي شركت كننده درآزمون دوره هاي كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور بهمن ماه سال1397 (نوبت نوزدهم)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نظر سنجي از داوطلبان شركت كننده درآزمون دوره هاي كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور بهمن ماه سال1397 (نوبت نوزدهم)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آخرین اخبار دانشگاه ها


پژوهش؛ اساس توسعه و پیشرفت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پژوهش بن مایه تحقق توسعه پایدار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دشمن از پیشرفت ایران نگران است
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
72 دانشگاه ایرانی که کردستان عراق مدارکشان را می پذیرد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صالح از امضای تفاهمنامه میان کردستان و سلیمانیه استقبال کرد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گفتمان نو شریعتی به دنبال نظریه پردازی در سطح ملی است
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نمایشگاه توانمندی دانشگاههای ایران در اقلیم برگزار می شود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جذب دانشجویان به قرآن افزایش یافته است
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کنفرانس مشترک دانشگاه کردستان و دانشگاه سلیمانیه آغاز شد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دهمین شعبه انجمن زبان فارسی کشور در خوزستان راه اندازی شد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ